Renässansen kommer från franskans renaissance som betyder pånyttfödelse/återfödelse. Under renässansen "pånyttföddes" den grekiska och romerska antikens kulturarv med Florens Italien som medelpunkt. Medeltiden övergick till renässansen under sent 1300-tal. Från sent 1400-tal spreds konst och litteratur med hjälp av boktryckarkonsten och texter på latin och grekiska som glömts bort sedan romarrikets sönderfall återupptäcktes. Under renässansen gjordes flera upptäcktes och uppfinningar, världssynen ändrades och ekonomin blomstrade. Folk blev mer självständiga och vågade söka kunskap och ha egna tankar och idéer. Man gick från en tro på auktoriteter till en tro på individen och dess självständighet. Renässansen pågick till tidigt 1600-tal då reformationen och barocken tog över när man började föredra nyupptäckt material på hebreiska och arameiska framför de grekiska och bibliska texterna som varit anledningen till renässansens början. Inom astronomin får teorin om att solen är universums centrum allt starkare fäste och spridning.

Under medeltiden var litteraturen religiös, politisk och vetenskaplig till skillnad mot renässansens litteratur som påverkades av kärleken och humanismen. Medeltidens litteratur innehöll ofta kristna myter och kristendomen hade allmänt/generellt sett mycket inflytande. Det skrevs flera hymner, högtidliga ”lovsånger till Gud” och under medeltiden styrdes folket av kyrkan och fursten. Folket var inte särskilt kunniga till skillnad från under renässans-perioden då människan sägs ha ”upptäckt sig själv” och kända arkitekter och konstnärer kom fram. Man började även våga kritisera kyrkan.

Litteraturen under renässansen kännetecknas av en blandning mellan kristna och antika symboler och influenser. Renässansens berättelser utspelas ofta i herdemiljöer och vid hov, till exempel sattes det ofta upp teateruppsättningar.
Under renässansen blev skönlitteratur mer populärt och även metaforer började användas. Dante Alighieri är en av renässansen mest kända författare, men ibland räknas han tillmedeltiden.

Lisa Erichs

Renässansen som begrepp

Det var under 1800-talet som begreppet renässansen myntades. Kulturhistoriker under denna tid hade ett behov av att avgränsa historien i perioder och dela in dem i olika fack. Än idag vill vi gärna kategorisera det förflutna. Kanske för att lättare skapa oss uppfattningar och bilder om vad som skett och hur det sett ut bakåt i tiden.

 

Renässansen som epok

Renässansen är tiden som ska ha avlöst medeltidens mörker och religiositet med stark tro på individen. Den tid då livsvilja och glädje lyfts fram. Det är i Västeuropa denna förändring sker vilket ledde till att västvärlden tog ett ordentligt kliv framåt i den kulturella utvecklingen.

I samhället i stort sker det stora förändringar när det gäller politik, det kyrkliga inflytandet, allmän moralisk uppfattning, ekonomi och vetenskap.

På sikt försvagar detta kyrkans inflytande och ställning. När kyrkan försvagas växer en friare moral fram i samhället och furstendömena i dåtidens Europa blir allt starkare. Adeln hotades av de nya ledande sikten som huvudsakligen bestod av köpmän, bankirer och hantverkare.

De nya maktstarka grupperna saknade ofta tidigare traditionell bildning, något de ofta kompenserade genom finansiering av konstnärlig, litterär och vetenskaplig verksamhet. Detta innebar i sin tur att det växte fram en efterfrågan på kultur. En publik utvecklades vilket var en av grundförutsättningarna för renässansens kulturella utveckling.

 

Josephine Kotton

 

Miguel de Cervantes Saavedra's "Don Quijote - Väderkvarnarna".

 Skrivet av: Josephine Kotton

 

Huvudpersoner:


Don Quijote - "riddaren"-drömmaren
Sancho Panza-"väpnare"-realist
Rosinante- hästen från hembyn La Mancha
Dulcinea-"den fagra mön" (flickan som Don Quijote försöker övervinna sin kärlek till).

 

 

Handlingen är att Don Quijote ger sig ut för att bestrida rättvisa samt övervinna kärleken till Dulcinea. Under deras väg så ser de väderkvarnar, dock inte på samma sätt. Sancho Panza som är den mer smarta personen och är definitivt mer realistisk än Don Quijote ser inte samma sak som Don Quijote gör. Utan han ser bara väderkvarnar, medan Don Quijote ser stora jättar med långa armar. Ett viktigt budskap i Cervantes berättelse är;

"att slåss mot väderkvarnar".

 Det innebär att inbilla sig en konflikt. Eller snarare att bekämpa en fiende som endast är inbillad. Det är precis vad som händer med Don Quijote. Den fattige adelsmannen Don Quijote inbillar sig att han är en tapper riddare. Mycket av medeltiden har påverkat en del av Cervantes texter. Eftersom han har läst många riddarromaner så tror han att han slåss mot jättar som är större och mäktigare än han själv dvs det är en konflikt som man ger sig in i och som man aldrig kan vinna.

 


 

Källa till bilderna: http://2.bp.blogspot.com/_XkAOYDqW3QY/TSfFNdC0dkI/AAAAAAAAAs0/Gsl5LddXkpc/s1600/don-quijote-mancha-16736822c2.jpg

http://cdn.publishme.se/cdn/8-2/426015/images/2009/don-quijote-holger_56967801.jpg

Källa (Text): http://www.historiaref.gotland.se/don.htm

 

Josephine Kotton

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola